۵ خاصیت شگفت انگیز خوردن پیاز

۵ خاصیت شگفت انگیز خوردن پیاز

 

 

 

امام صادق علیه السلام میفرمایند :

 

۱-پیاز خستگی را می برد ،

 

۲-اعصاب را قوی میکند ،

 

۳-قدم ها را چابک

 

۴- نیروی جنسی را زیاد میکند

 

۵- تب را می برد.

منبع :
کافی ، ج ۶ ، ص ۳۷۴ ، ح

خبرنامه