پنج چیزی که باعث بیماری پیسی میشود

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند : پنج چیز است که پیسی می آورد :
۱ – نوره کشیدن در روز جمعه و چهارشنبه
۲ – وضو گرفتن و غسل کردن با آبی که با آفتاب گرم شده است
۳ – خوردن در حال جنابت
۴ – آمیزش با زن در هنگام حائض بودنش
۵ – خوردن در حال سیری

منبع :
خصال صفحه ۲۷۰ حدیث ۹ عن ابن عباس

خبرنامه