درباره ما

مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشت و توسعه گیاهان دارویی مرتعی زاگرس

این مرکز تحقیقات ملی در ابتدا با عنوان کشاورزی و منابع طبیعی در سال 90 و سپس در سال 93 به مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تغییر نام پیدا کرد. که با هدف هدایت تحقیقات و توسعه کشت گیاهان دارویی منطقه زاگرس راه اندازی گردید. این مرکز دارای مزرعه کشاورزی، گلخانه و آزمایشگاه می باشد. برگزاری همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار در 14 اسفند 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و همچنین برگزاری نمایشگاه های مختلف نیز از فعالیت های این مرکز می باشد.

این مرکز دارای پرتال به آدرس: www.zmpr.ir

این مرکز دارای بخش هایی از جمله:

مجله خبری تخصصی گیاهان دارویی با عنوان مجله دانش سبز زاگرس به آدرس: www.news.zmpr.ir 

تالار گفتمان زنده تخصصی گیاهان دارویی به آدرس: www.chat.zmpr.ir

کتابخانه دیجیتال تخصصی گیاهان دارویی به آدرس: www.book.zmpr.ir

و ... می باشد.

خبرنامه